پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گروه زبان و ادبیات فارسی

کارشناس گروه: خانم حمیده آراسته، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 288

رشته های تحت پوشش: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و دروس عمومی سایر رشته ها

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
مهدی  ستودیان  هیات علمی استادیار دکتری تخصصی  زبان  وادبیات  فارسی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
فاطمه صحرایی سرمزده هیات علمی داخلی  استادیار  دکتری تخصصی  زبان وادبیات عرب شهیدهاشمی نژادمشهد رزومه
جواد محقق  نیشابوری  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس ادبیات فارسی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
محمد علی کاظمی تبار هیات علمی استادیار  دکتری تخصصی  زبان و ادبیات عرب شهیدبهشتی مشهد رزومه
فرشته  طاهری هیات علمی مربی  فوق  لیسانس زبان وادبیات فارسی  شهیدهاشمی نژادمشهد رزومه


| شناسه مطلب: 107408

تعداد بازدید: 1968 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران