پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گروه آموزشی زبان انگلیسی

کارشناس گروه: خانم حمیده آراسته، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 288

رشته های تحت پوشش: آموزش زبان انگلیسی و دروس عمومی سایر رشته ها

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
شراره  سادات  سرسرابی  هیات علمی استادیار  دکتری تخصصی  زبان  شناسی  همگانی  شهیدهاشمی نژادمشهد رزومه
محمد پژوهش  هیات علمی مربی  دکتری تخصصی  زبان انگلیسی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
احمد رضا اقتصادی رودی هیات علمی استادیار  دکتری تخصصی  آموزش زبان انگلیسی شهیدبهشتی مشهد رزومه
محسن  طهماسبی  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس زبان انگلیسی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
               


| شناسه مطلب: 107344

تعداد بازدید: 2286 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران