گروه آموزشی آموزش ابتدایی

کارشناس گروه: خانم آمنه نخعی، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 269

رشته های تحت پوشش: آموزش ابتدایی
آموزش کودکان استثنایی
مشاوره و راهنمایی
و دروس تربیتی سایر رشته ها

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
داود گنجی  فر هیات علمی مربی  فوق  لیسانس مدیریت آموزشی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
علی  صداقتی  راد هیات علمی مربی  فوق  لیسانس مشاوره  وراهنمایی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
فرید مومن  زاده  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس روانشناسی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
عباس  قاسمیان  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس برنامه  ریزی  درسی  علامه طباطبایی سبزوار رزومه
کاظم  دلقندی  هیات علمی مربی فوق  لیسانس تاریخ وفلسفه  آموزش وپرورش تعلیم وتربیت اسلامی  علامه طباطبایی سبزوار رزومه
احمد غفاریان  روح  پرور هیات علمی شاغل درپست معاون توسعه منابع و امور دانشجویی مربی  فوق  لیسانس مدیریت آموزشی  مدیریت امورپردیس ها رزومه
حسین  عابدی  هیات علمی شاغل درپست معاون هماهنگی مربی  فوق  لیسانس مدیریت آموزشی  دانشور نیشابور رزومه
رمضان  نیری هیات علمی شاغل درپست معاون امورآموزشی وفرهنگی و پژوهشی مربی  فوق  لیسانس مشاوره شهیدبهشتی مشهد رزومه
احمد برادران  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس مدیریت آموزشی  علامه طباطبایی سبزوار رزومه


| شناسه مطلب: 107271

تعداد بازدید: 992 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران