پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی 1401

گواهی اشتغال به تحصیل جهت امور استخدامی آموزش و پرورش

بدینوسیله به اطلاع می رساند گواهی اشتغال به تحصیل اولیه کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی سال 1401 جهت تشکیل پرونده استخدامی آموزش و پرورش صادر گردیده و اصل آن (مهر و امضا شده) مستقیما توسط دانشگاه به ادارات کل محل خدمت دانشجویان ارسال خواهد شد.

 

دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به سامانه emt.tbm.ir نسخه الکترونیکی گواهی مذکور را نیز دریافت و به اداره محل خدمت خود ارائه نمایند.


نظرات کاربران