پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

در مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار شد:

جلسه کمیته دانشگاه های شورای امر به معروف و نهی از منکر استان

جلسه کمیته دانشگاه های شورای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.

ظهر روز چهارشنبه 27 اردیبهشت، جلسه کمیته دانشگاه های شورای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در محل سالن جلسات مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه، شوراهای امر به معروف دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند و در ادامه عملکرد دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین چگونگی پیگیری مکاتبات توسط رئیس کمیته تشریح شد و  برنامه های ابلاغی سال 1402 نیز برای حاضران تبیین گردید.

تشریح وظایف اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه ها، تبیین معیارهای انتخاب دانشجویان برگزیده و بررسی شاخص های پیشنهادی برای انتخاب دانشجوی برتر از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی و با حضور رؤسای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بیش از ده دانشگاه و مرکز آموزش عالی استان برگزار گردید.


نظرات کاربران