پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

فایل های آموزش مجازی گروه آموزشی علوم تربیتی

 1. کارورزی3- کنش پژوهی           استاد عابدی
 2. مدیریت آموزشگاهی              استاد گنجی فر
 3. روش تدریس هدیه های آسمان    استاد حاجی زاده
 4. آموزش درس طراحی واحد یادگیری     استاد حاجی زاده
 5. پاورپوینت روش تدریس هدیه های آسمان     استاد حاجی زاده
 6. رسانه دیجیتال        استاد شفاعی
 7. فرهنگ یادگیری- روایت معلم     استاد رجبیان
 8. پژوهش های توسعه ای و حرفه ای- نمونه     استاد رجبیان
 9. کلاس های چندپایه     استاد حسینی حصار
 10. طراحی آموزشی، جلسه اول      استاد مهدوی دلاوری
 11. طراحی آموزشی، جلسه دوم     استاد مهدوی دلاوری
 12. طراحی آموزشی، جلسه سوم     استاد مهدوی دلاوری
 13. طراحی آموزشی، جلسه چهارم      استاد مهدوی دلاوری
 14. طراحی آموزشی، جلسه پنجم      استاد مهدوی دلاوری
 15. طراحی آموزشی، جلسه ششم      استاد مهدوی دلاوری
 16. طراحی آموزشی، جلسه اول، ویدئویی        استاد مهدوی دلاوری
 17. طراحی آموزشی جلسه دوم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 18. طراحی آموزشی جلسه سوم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 19. طراحی آموزشی جلسه چهارم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 20. طراحی آموزشی جلسه پنجم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 21. طراحی آموزشی جلسه ششم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 22. پژوهش روایی2                               استاد رجبیان
 23. پژوهش روایی، چیستی و چگونگی       استاد رجبیان
 24. تدریس معکوس                              استاد رجبیان
 25. فرهنگ یادگیری، روایت معلم              استارجبیان
 26. کنش  پژوهی- جلسه1                       استادمحمدزاده
 27. کنش  پژوهی- جلسه2                       استادمحمدزاده
 28. روش تدریس هدیه های آسمان          استاد حاجی زاده
 29. کارعملی                                        استاد حاجی زاده
 30. رسانه دیجیتال                                 استاد شفاعی
 31. آموزش درس طراحی واحد یادگیری      استاد حاجی زاده
 32. روش تدریس هدیه های آسمان          استاد حاجی زاده
 33.  


نظرات کاربران