پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

دروس مجازی گروه علوم اجتماعی

آموزش مطالعات اجتماعی استاد غلامپور:

فهرست مطالب

فصل سوم

فصل ششم

فصل هفتم

...............

کارنمای معلمی     استاد دانایی

...............

فایل های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 

مبانی برنامه نویسی و الگوریتم                            استاد شریفی

 

 فیلم های آموزش office                                    استاد عربی

 

      آموزش Word قسمت اول

 

      آموزش Word قسمت دوم

 

      آموزش Word قسمت سوم

 

      آموزش Word قسمت چهارم

 

      آموزش Word قسمت پنجم

 

      آموزش Word قسمت ششم

 

      آموزش Powerpoint قسمت اول

 

      آموزش Powerpoint قسمت دوم

 

      آموزش Powerpoint قسمت سوم

 

      آموزش Powerpoint قسمت چهارم

      

      آموزش Excel قسمت اول

 

      آموزش Excel قسمت دوم

 

      آموزش Excel قسمت سوم

 

      آموزش Excel قسمت چهارم

 

      آموزش Excel قسمت پنجم


نظرات کاربران