پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

دروس مجازی گروه زبان و ادبیات فارسی

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 1

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 2

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 3

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 4

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 5

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 6

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 7

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 8

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 9

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 10

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 11

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 12

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 13

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 14

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 15

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 16

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 17

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 18

جریان شناسی ادبیات معاصر    

منطق الطیر                      استاد دکتر قیامتی

فایل های آموزشی             استاد دکتر قیامتی

نگارش خلاق با موضوع بازنویسی و بازآفرینی متون کهن           استاد قیامتی

فایل صوتی داستان نویسی            استاد دکتر قیامتی


نظرات کاربران