پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

دروس مجازی گروه علوم پایه (ریاضی و فیزیک)

 اصل شمول عدم شمول (تصویری)                     استاد ذوالفقاری

 

 اصل شمول عدم شمول ( توضیح با پاور پوینت)    استاد ذوالفقاری

 

ریاضیات وآمار مقدماتی تربیت بدنی جلسه ۱          استاد سعیدی

 

ریاضیات وآمار مقدماتی تربیت بدنی جلسه 2         استاد سعیدی

 

ریاضیات وآمار مقدماتی تربیت بدنی جلسه 3        استاد سعیدی

 

کاربرذ معادلات مرتبه اول                                  استاد سعیدی

 

معادلات فاقد x                                              استاد سعیدی

 

معادلات فاقد y                                              استاد سعیدی

 

معادلات کلرو ولاگرانژ                                       استاد سعیدی

 

معادلات ریکاتی                                             استاد سعیدی

 

معادلات برنولی                                             استاد سعیدی

 

معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول                   استاد سعیدی

 

ریاضی 2 مشتقات جزیی مرتبه 2                       استاد سعیدی

 

ریاضی2مشتقات سویی                                   استاد سعیدی

 

ادامه حد توابع دومتغیره وبحث مشتقات جزیی    استاد سعیدی

 

توابع دو متغیره                                             استاد سعیدی

 

حدتوابع دومتغیره جلسه2                                استاد سعیدی

    

ریاضی۲ بحث گرادیان وکاربرد آن                      استاد سعیدی

 

ریاضی مقدماتی رشته تربیت بدنی جلسه۴          استاد سعیدی

 

ریاضی مقدماتی( ادامه جلسه۴) تریت بدنی        استاد سعیدی

 

معدلات غیرهمگن باضرایب ثابت جلسه 2           استاد سعیدی

 

ادامه جلسه۲ معادلات غیرهمگن با ضرایب ثابت   استاد سعیدی

 

ریاضی ۲ اکسترمم توابع دومتغیره                      استاد سعیدی

 

ریاضی مقدماتی وامار رشته تربیت بدنی جلسه۵

حل معادلات درجه۱و۲وگویا                             استاد سعیدی

 

ریاضی ۲ بحث اکسترمم مطلق                        استاد سعیدی

 

معادلات دیفرانسیل (معادلات مرتبه دوم ا‌ولر)     استاد سعیدی

 

ریاضی۲حل انتگرال دوگانه قسمت 2                 استاد سعیدی

 

ریاضی ۲ قسمت اول انتگرال دوگانه                 استاد سعیدی

 

معادلات دیفرانسیل (تبدیل لاپلاس)                 استاد سعیدی

 

ریاضی عمومی۲  بخش اول                           استاد سعیدی

 

ریاضی عمومی۲   بخش دوم                         استاد سعیدی

 

مراحل کارورزی                                               استاد شفاعی

 

 

 

 

 

 

 


نظرات کاربران