پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

دروس مجازی گروه تربیت بدنی

فایل های زبان تخصصی استاد رمضانی:

http://s13.picofile.com/file/8399403284/1.mp4.htm

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

http://s13.picofile.com/d/8399404918/782ee0d4-f59c-4b41-bf75-1d0f3bafe331/آزمون_درس_3.pdf

آدرس بارگذاری فایل های بارگذاری شده توسط استاد یثربی

سری اول:

http://s13.picofile.com/file/8400161126/یادگیری_حرکتی_جلسه1.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400161392/یادگیری_1_5.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400161468/یادگیری_7_1.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400161484/یادگیری_حرکتی_i_2.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400161576/یادگیری_حرکتی_5_2_.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400161592/یادگیری_حرکتی_3.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400161676/یادگیری_4.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400161734/یادگیری_5.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400162750/یادگیری_7.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400162784/یادگیری7.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400162818/یادگیری_8.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400162834/یادگیری9.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400162968/انگیزش.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400163134/باز_خورد_و_نقش_آن_در_یادگیری.html

http://s12.picofile.com/file/8400163584/یادگیری_حرکتی_کامل.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400163818/یادگیری_حرکتی_پیام_نور.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400163900/یادگیری_6.ppt.html

سری دوم:

http://s13.picofile.com/file/8400053176/فصل_سوم_1.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400053284/فصل_سوم_2.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400054768/سوالات_اوقات_فراغت.docx.html

http://s13.picofile.com/file/8400054942/WhatsApp_Audio_2020_06_14_at_19_18_58.amr.html

http://s13.picofile.com/file/8400055100/WhatsApp_Audio_2020_06_14_at_19_19_24.amr.html

http://s12.picofile.com/file/8400055334/WhatsApp_Audio_2020_06_14_at_19_19_36.amr.html

http://s13.picofile.com/file/8400055442/WhatsApp_Audio_2020_06_14_at_19_19_51.amr.html

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

http://s13.picofile.com/file/8400056076/modiriyate_varzeshi_41.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8400056126/modiriyate_varzeshi_42.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400056184/modiriyate_varzeshi_43.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8400056250/سولات_مسابقات_ورزشی_.docx.html

http://s12.picofile.com/file/8400056284/WhatsApp_Audio_2020_06_14_at_19_16_35.amr.html

سری سوم:

http://s11.picofile.com/file/8395983668/ساختمان_و_کار_عضله.ppt.html

http://s12.picofile.com/file/8398969218/مبانی_آموزش_تربیت_بدنی_جلسه_1_Copy.pdf.html

http://s12.picofile.com/file/8398970934/مبانی_آموزش_تربیت_بدنی_جلسه_2_و_3_Copy.pdf.html

http://s12.picofile.com/file/8398971900/مبانی_آموزش_تربیت_بدنی_جلسه_4_و_5_Copy.pdf.html

http://s12.picofile.com/file/8398972676/مبانی_آموزش_تربیت_بدنی_جلسه_6_و_7_و_8_و_9_Copy.pdf.html

http://s13.picofile.com/file/8398972700/مبانی_آموزش_تربیت_بدنی_جلسه_10_تا_اخر_Copy.pdf.html

http://s12.picofile.com/file/8399063318/یادگیری_حرکتی_استاد_حسین_زاده.pdf.html

http://s12.picofile.com/file/8399724734/tarbiat_badani_omomi.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8399464726/تربیت_بدنی_2.pdf.html

سری چهارم

http://s13.picofile.com/file/8399563800/3روم.ppt.html

http://s13.picofile.com/file/8399563526/5ایران_باستان_خوب.pptx.html

http://s13.picofile.com/file/8399564100/المپیک_7_1_15.pptx.html

http://s13.picofile.com/file/8399564026/المپیک_باستان1.pptm.html

http://s12.picofile.com/file/8399564050/المپیک_نوین_خوب6.pptx.html

http://s12.picofile.com/file/8399564400/ایران_معاصر_10.pptx.html

http://s13.picofile.com/file/8399564176/زمستان_8.pptx.html

http://s13.picofile.com/file/8399564242/پاراالمپیک_خوب_9.pptx.html

http://s12.picofile.com/file/8399563918/چین_کامل4.pptx.html

http://s12.picofile.com/file/8399563718/یونان_خوب2.pptx.html

 


نظرات کاربران