پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

آموزش های مجازی گروه علوم پایه (شیمی و زیست شناسی)

فیزیولوژی جانوری عملی ، کارورزی  2              استاد اصغری

شیمی عمومی                                            استاد خاکزاد

ریخت شناسی گیاهی بخش 1                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 2                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 3                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 4                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 5                        استاد ذاکر

فیزیولوژی گیاهی بخش  1                             استاد ذاکر

      فیزیولوژی گیاهی بخش  2                             استاد ذاکر

بیوشیمی بخش 1                                         استاد ذاکر

      بیوشیمی بخش 2                                         استاد ذاکر

      بیوشیمی بخش 3                                         استاد ذاکر

         بیوشیمی بخش 4                                          استاد ذاکر

زیست شناسی سلولی و مولکولی                     استاد سجادی

شیمی آلی                                                  استاد صابری بخش 1

شیمی آلی                                                  استاد صابری بخش2

فیزیولوژی                                                   استاد  نوروزی

زیست شناسی مولکولی                                  استاد فریدونی

 فیزیولوژی                                                   استاد فریدونی

درس سیستماتیک گیاهی                                استاد جلالی

درس شیمی ( فایل دوم )                                  استاد احمدآبادی


نظرات کاربران