پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

لینک فایل های آموزش مجازی دروس

 درس ها و فایل های آموزشی استادان:

           زبان شناسی، فصل یک و دو                        استاد سرسرابی

           زبان شناسی، فصل 3                                 استاد سرسرابی  

اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و قرآن           استاد حاجی زاده

اسناد و قوانین                                         استاد حاجی زاده

روش تدریس هدیه های آسمان                   استاد حاجی زاده

طراحی واحد یادگیری                                استاد حاجی زاده

بخش دوم آموزش و پرورش در دوره اسلامی (1)  استاد جلیلی

بخش دوم آموزش و پرورش در دوره اسلامی (2) استاد جلیلی

بخش دوم آموزش و پرورش در دوره اسلامی (3) استاد جلیلی

بخش دوم آموزش و پرورش در دوره اسلامی (4) استاد جلیلی

فلسفه تعلیم و تربیت رسمی                         استاد مرادی

تربیت اسلامی                                           استاد باغگلی (جلسه اول)

تربیت اسلامی                                           استاد باغگلی (جلسه دوم)

تربیت اسلامی                                           استاد باغگلی (جلسه سوم)

شیمی معدنی                                            استاد احمدآبادی

فیزیولوژی جانوری عملی ، کارورزی  2              استاد اصغری

شیمی عمومی                                            استاد خاکزاد

ریخت شناسی گیاهی بخش 1                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 2                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 3                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 4                        استاد ذاکر

      ریخت شناسی گیاهی بخش 5                        استاد ذاکر

فیزیولوژی گیاهی بخش  1                             استاد ذاکر

      فیزیولوژی گیاهی بخش  2                             استاد ذاکر

بیوشیمی بخش 1                                         استاد ذاکر

      بیوشیمی بخش 2                                         استاد ذاکر

      بیوشیمی بخش 3                                         استاد ذاکر

         بیوشیمی بخش 4                                          استاد ذاکر

زیست شناسی سلولی و مولکولی                     استاد سجادی

شیمی آلی                                                  استاد صابری بخش 1

شیمی آلی                                                  استاد صابری بخش2

فیزیولوژی                                                   استاد  نوروزی

زیست شناسی مولکولی                                  استاد فریدونی

 فیزیولوژی                                                   استاد فریدونی

درس فناوری اطلاعات در آموزش                       استاد کمالی بخش 1

درس فناوری اطلاعات در آموزش                       استاد کمالی بخش2

درس فناوری اطلاعات در آموزش                       استاد کمالی بخش3

درس فناوری اطلاعات در آموزش                       استاد کمالی بخش4

درس فناوری اطلاعات در آموزش                       استاد کمالی بخش 5

           درس فناوری اطلاعات در آموزش                       استاد کمالی بخش 6

درس سیستماتیک گیاهی                                استاد جلالی

مجموعه دروس                                             استاد مجدی

           اصل شمول عدم شمول (تصویری)                     استاد ذوالفقاری

 

           اصل شمول عدم شمول ( توضیح با پاور پوینت)    استاد ذوالفقاری

 

          درس شیمی ( فایل دوم )                                  استاد احمدآبادی

 

         فایل پی دی اف درس( غیرحضوری)               جامعه شناسی تربیتی

 

        کاربرد هنر در آموزش                                         استاد نکونام

 

        مدیریت برنامه ریزی و فوق برنامه 2                      استاد نکونام

 

        مبانی برنامه نویسی و الگوریتم                            استاد شریفی

 

       فیلم های آموزش office                                    استاد عربی

 

      آموزش Word قسمت اول

 

      آموزش Word قسمت دوم

 

      آموزش Word قسمت سوم

 

      آموزش Word قسمت چهارم

 

      آموزش Word قسمت پنجم

 

      آموزش Word قسمت ششم

 

      آموزش Powerpoint قسمت اول

 

      آموزش Powerpoint قسمت دوم

 

      آموزش Powerpoint قسمت سوم

 

      آموزش Powerpoint قسمت چهارم

      

      آموزش Excel قسمت اول

 

      آموزش Excel قسمت دوم

 

      آموزش Excel قسمت سوم

 

      آموزش Excel قسمت چهارم

 

      آموزش Excel قسمت پنجم

 

کارورزی3- کنش پژوهی           استاد گنجی فر

 

مدیریت آموزشگاهی              استاد گنجی فر

 

 

ریاضیات وآمار مقدماتی تربیت بدنی جلسه ۱          استاد سعیدی

 

ریاضیات وآمار مقدماتی تربیت بدنی جلسه 2         استاد سعیدی

 

ریاضیات وآمار مقدماتی تربیت بدنی جلسه 3        استاد سعیدی

 

کاربرذ معادلات مرتبه اول                                  استاد سعیدی

 

معادلات فاقد x                                              استاد سعیدی

 

معادلات فاقد y                                              استاد سعیدی

 

معادلات کلرو ولاگرانژ                                       استاد سعیدی

 

معادلات ریکاتی                                             استاد سعیدی

 

معادلات برنولی                                             استاد سعیدی

 

معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول                   استاد سعیدی

 

توابع دو متغیره                                             استاد سعیدی

 

ریاضی 2 مشتقات جزیی مرتبه 2                       استاد سعیدی

 

ریاضی2مشتقات سویی                                   استاد سعیدی

 

ادامه حد توابع دومتغیره وبحث مشتقات جزیی    استاد سعیدی

 

توابع دو متغیره                                             استاد سعیدی

 

حدتوابع دومتغیره جلسه2                                استاد سعیدی

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 1

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 2

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 3

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 4

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 5

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 6

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 7

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 8

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 9

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 10

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 11

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 12

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 13

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 14

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 15

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 16

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 17

درس کلیله و دمنه              استاد ستودیان   جلسه 18

 1. کارورزی3- کنش پژوهی           استاد عابدی
 2. مدیریت آموزشگاهی              استاد گنجی فر
 3. روش تدریس هدیه های آسمان    استاد حاجی زاده
 4. آموزش درس طراحی واحد یادگیری     استاد حاجی زاده
 5. پاورپوینت روش تدریس هدیه های آسمان     استاد حاجی زاده
 6. رسانه دیجیتال        استاد شفاعی
 7. فرهنگ یادگیری- روایت معلم     استاد رجبیان
 8. پژوهش های توسعه ای و حرفه ای- نمونه     استاد رجبیان
 9. کلاس های چندپایه     استاد حسینی حصار
 10. طراحی آموزشی، جلسه اول      استاد مهدوی دلاوری
 11. طراحی آموزشی، جلسه دوم     استاد مهدوی دلاوری
 12. طراحی آموزشی، جلسه سوم     استاد مهدوی دلاوری
 13. طراحی آموزشی، جلسه چهارم      استاد مهدوی دلاوری
 14. طراحی آموزشی، جلسه پنجم      استاد مهدوی دلاوری
 15. طراحی آموزشی، جلسه ششم      استاد مهدوی دلاوری
 16. طراحی آموزشی، جلسه اول، ویدئویی        استاد مهدوی دلاوری
 17. طراحی آموزشی جلسه دوم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 18. طراحی آموزشی جلسه سوم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 19. طراحی آموزشی جلسه چهارم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 20. طراحی آموزشی جلسه پنجم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 21. طراحی آموزشی جلسه ششم ویدئویی         استاد مهدوی دلاوری
 22. پژوهش روایی2                               استاد رجبیان
 23. پژوهش روایی، چیستی و چگونگی       استاد رجبیان
 24. تدریس معکوس                              استاد رجبیان
 25. فرهنگ یادگیری، روایت معلم              استارجبیان
 26. کنش  پژوهی- جلسه1                       استادمحمدزاده
 27. کنش  پژوهی- جلسه2                       استادمحمدزاده
 28. روش تدریس هدیه های آسمان          استاد حاجی زاده
 29. کارعملی                                        استاد حاجی زاده
 30. رسانه دیجیتال                                 استاد شفاعی
 31. آموزش درس طراحی واحد یادگیری      استاد حاجی زاده
 32. روش تدریس هدیه های آسمان          استاد حاجی زاده

 

 

 

     

 

 


نظرات کاربران