پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری نشست تخصصی بررسی اتوماسیون تغذیه و سیستم حضور وغیاب الکترونیکی دانشجویان

عصر روز یکشنبه 6 بهمن 98، در جریان دوره توان افزایی سرپرستان سراهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان نشست تخصصی بررسی اتوماسیون تغذیه و سیستم حضور وغیاب الکترونیکی دانشجویان برگزار شد.

در این نشست اهداف و مزایای استفاده از اتوماسیون تغذیه در جهت رعایت صرفه و صلاح اقتصادی دانشگاه تبیین گردید و ضرورت استفاده از اتوماسیون تغذیه در همه پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور توضیح داده شد.

چگونگی راه اندازی آزمایشی سیستم حضور و غیاب الکترونیکی در سراهای دانشجویی و تشریح شیوه استفاده و مزایای بهره گیری ازاین سیستم در جهت سهولت کار سرپرستان از دیگر مواردی بود که در این نشست تشریح گردید.

 شایان ذکر است که توضیحات این نشست تخصصی توسط بهمن دانشمند، سرپرست سرای دانشجویی مرکز ثامن الحجج (ع) مشهد ارائه شد.


نظرات کاربران