پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

آموزش مجازی در ایام تعطیلات پیشگیری از کرونا