پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان متقاضی صدور گواهی اشتغال به تحصیل پس از دریافت فایل آن را تکمیل و پرینت آن را به امتحانات تحویل دهند.


| شناسه مطلب: 68539

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:




نظرات کاربران