پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری شانزدهمین جلسه از سلسله نشست های هم کتابی

عصر امروز، شنبه ششم خرداد 1401، شانزدهمین جلسه از سلسله نشست های هم کتابی در محل سالن پژوهش سرای کتابخانه پردیس شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه، رضا شاهوردی، دانشجوی امور تربیتی به معرفی کتاب «این است گرام» نوشته مصطفی امینی خواه پرداخت.

شاهوردی با بیان این که "کتاب مذکور توسط نشر معارف چاپ و منتشر شده است"، گفت: این کتاب در سه بخش تدوین شده که در بخش اول ماهیت و چیستی اینستاگرام بیان گردیده و در دو بخش دیگر به ترتیب به تهدیدها و فرصت های آن پرداخته شده است.

دانشجوی رشته امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به این که "اعتیاد به فضای مجازی و افزایش احتمال افسردگی از تهدیدها اینستاگرام است"، گفت: به وجود آوردن فضای فعالیت اقتصادی برای هنرهای دستی و کسب و کارهای کوچک از جمله فرصت هایی که توسط اینستاگرام به وجود آمده است.

در ادامه این جلسه حاضران به نقد و اظهار نظر درباره مطالب ارائه شده پرداختند.

در پایان جلسه لوح تقدیر معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس شهید بهشتی به ارائه کننده این هفته هم کتابی اعطا شد.

این برنامه به همت کارگروه هم کتابی انجمن های علمی دانشجویی پردیس شهید بهشتی برگزار گردید.


نظرات کاربران