پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

فراخوان شرکت در نظرسنجی و نیازسنجی فعالیت های فرهنگی

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس شهید بهشتی از کلیه دانشجومعلمان این پردیس دعوت کرد در فراخوان نظرسنجی در نیازسنجی فعالیت های فرهنگی شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی، دکتر سید مسعود عمرانی با اشاره به اهمیت فعالیت های فرهنگی گفت: این فعالیت ها باید در راستای تأمین نیازهای دانشجویان انجام شود و در انجام آن سلایق و رضایت دانشجومعلمان در نظر گرفته شود.

وی افزود: بر همین مبنا این معاونت در نظر دارد نسبت به نظرسنجی از دانشجومعلمان در رابطه با کیفیت فعالیت های انجام شده فرهنگی در پردیس شهید بهشتی اقدام نماید.

دکتر عمرانی ادامه داد: نیازسنجی فعالیت ها نیز اقدام دیگری است که می‌ تواند به مسئولان کمک کند تا برنامه هایی را در راستای نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، هنری و مهارتی دانشجومعلمان برگزار نمایند.

وی از همه دانشجومعلمان خواست با مراجعه به لینک https://pbm.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5726 در نظرسنجی فعالیت های فرهنگی مشارکت کنند و با مراجعه به لینک https://pbm.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5642 نیز برای شناخت بهتر نیازهای فرهنگی دانشجومعلمان با دانشگاه همکاری کنند.


نظرات کاربران