پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری دوره اموزشی اعضاء انجمن های ورزش خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در پردیس شهید بهشتی مشهد

به همت کارشناسی امور دانشجویی و تربیت بدنی پردیس شهید بهشتی، یک دوره آموزشی برای اعضاء انجمن های ورزشی خوایگاهی دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این دوره، سه کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با اماکن و فضاهای ورزشی»، «آشنایی با طرح های آموزشی ورزشی» و «روش ها و الگوهای مسابقات» برگزارشد.

تدریس دوره های مذکور را به ترتیب فریبرز رمضانی (معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس شهید بهشتی)، محمدعلی یثربی (عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی) و علیرضا صفرنژاد (کارشناس تربیت بدنی پردیس شهید بهشتی) بر عهده داشتند.

در حاشیه این دوره انتخابات نماینده انجمن های ورزشی خوابگاهی برای شرکت در همایش کشوری اسفند 98 نیز برگزار شد.

این دوره با هدف افزایش تعامل میان دانشجویان خوابگاهی و مسئولان تربیت بدنی مراکز و پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار شد.  


نظرات کاربران