پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

نتیجه شورای آموزشی مورخه 13/3/93 در خصوص غیبت دانشجویان پیوسته در نیمسال دوم سال 92-93

باسمه تعالی

نتیجه شورای آموزشی مورخه 13/3/93 در خصوص غیبت دانشجویان پیوسته در نیمسال دوم سال 92-93 علیرغم در نظر گرفتن برخی مساعدت ها بدلیل کوتاه شدن ترم ، بشرح جدول زیر اعلام می گردد

به استناد مفاد آیین نامه آموزشی برای این دانشجویان نمره صفر در دروس اعلام شده منظور می گردد

در صورت ارائه مدرک دال بر موجه بودن غیبت،و تایید شورای آموزشی ، درس حذف خواهد شد.

نمره صفر درج شده در سیستم  در صورت گذراندن آن درس در ترم های آینده و اخذ نمره بالاتر از14 ، حذف خواهد شد.

از دانشجومعلمان انتظار دارد نسبت به رعایت نظم و مقررات آموزشی عنایت بیشتری داشته باشند.

شورای آموزشی

لیست اسامی غایبین و  ساعات غیبت  

لیست اسامی غایبین ورودی 92


| شناسه مطلب: 13375

تعداد بازدید: 1979 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران