دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

مدیر امور پردیس های خراسان رضوی:
دغدغه مندی و هم کوشی دو ویژگی مهم دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی است

عصر دیروز، شنبه 26 آبان 96، مدیر امور پردیس های خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی دبیران و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با ارزشمند توصیف کردن فعالیت های دانشجویی گفت: دغدغه مندی و همکوشی دو ویژگی مهم دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی است.

رمضان نیری با بیان این که دانشجویان عضو تشکل ها با حرارت کار می کنند و زود مأیوس نمی شوند، اظهار داشت: این امر نشان دهنده عمق اعتقادی و معناداری هدف ایشان است.

نیری با بیان این که اعضاء تشکل ها با همه تفاوت هایی که در نوع نگاه، مأموریت ها و فعالیت های ایشان وجود دارد، با یکدیگر همپوشانی و همکوشی دارند، بیان کرد: آنان با وجود این که عمیقاً به تشکل های خودشان وابستگی و تعهد دارند، بدون هیچگونه تنشی  با هم همکاری می کنند، که این شاخص بسیار مهم و ارزشمندی است.

مدیر امور پردیس های خراسان رضوی اظهار داشت: دانشجویانی که در دوره تحصیل، در فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی فوق برنامه مؤثر هستند، به همین میزان در دوره خدمت خود نیز نقش آفرینی می کنند.

نیری با اشاره به تلاش ها و دغدغه مندی های هیأت رئیسه دانشگاه گفت: حضور مفام معظم رهبری در پردیس نسیبه تهران، که اردیبهشت ماه گذشته اتفاق افتاد، حاصل کوشش های اندیشمندانه، هوشمندانه، عالمانه و دلسوزانه مسئولان دانشگاه بود.

  وی تأکید کرد حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان هویت جدید و مستحکمی برای این دانشگاه ایجاد کرد.


| شناسه مطلب: 121335

تعداد بازدید: 99 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران