پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گروه آموزشی علوم پایه شهیدهاشمی نژاد (شیمی زیست)

کارشناس گروه: خانم اعظم کاراندیش مروستی، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 225

رشته های تحت پوشش: آموزش شیمی، آموزش زیست شناسی

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
زهرا احمدابادی  هیات علمی استادیار دکتری تخصصی  شیمی  شهیدهاشمی نژادمشهد رزومه
نعمت اله  زارعی  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس شیمی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
حسن  باقری  یزدی  هیات علمی شاغل در پست معاون هماهنگی مربی فوق  لیسانس زیست شناسی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
کاظم  شکفته  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس شیمی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
معصومه مدرس هیات علمی استادیار  دکتری تخصصی  زیست شناسی -علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی شهیدهاشمی نژادمشهد رزومه
حمیدر رضا وطن پور هیأت علمی  استادیار دکتری تخصصی زمین شناسی شیهد بهشتی رزومه


| شناسه مطلب: 107352

تعداد بازدید: 2052 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران