پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گروه آموزشی معارف اسلامی

کارشناس گروه: خانم حمیده آراسته، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 288

رشته های تحت پوشش: الهیات

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
بهنام  عباسی  اول  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس الهیات ومعارف اسلامی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
سیدعلی  اکبر حسینی  معصوم  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس فقه  ومبانی حقوق اسلامی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
علیرضا کاظمی  هیات علمی مربی فوق  لیسانس فقه  ومبانی حقوق اسلامی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
علی دلقندی  هیات علمی مربی فوق  لیسانس فلسفه وحکمت علامه طباطبایی سبزوار رزومه


| شناسه مطلب: 107351

تعداد بازدید: 1742 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران