پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گروه آموزشی تربیت بدنی

کارشناس گروه: خانم حمیده آراسته، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 288

رشته های تحت پوشش: تربیت بدنی و دروس عمومی سایر رشته ها

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
سیدمحمدعلی  یثربی  هیات علمی استادیار دکتری تخصصی  تربیت  بدنی وعلوم ورزشی شهیدبهشتی مشهد رزومه
وجیهه  یزدان  نژاد هیات علمی مربی  فوق  لیسانس تربیت بدنی  شهیدهاشمی نژادمشهد رزومه
               
رضا گلدوزیان  هیات علمی مربی  دکتری  پزشکی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
فریبرز رمضانی  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس تربیت بدنی  شهیدبهشتی مشهد رزومه


| شناسه مطلب: 107256

تعداد بازدید: 1827 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران