پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گروه آموزشی علوم پایه شهید بهشتی (ریاضی فیزیک)

کارشناس گروه: خانم اعظم کاراندیش مروستی، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 225

رشته های تحت پوشش: آموزش ریاضی، آموزش فیزیک و کارشناسی ارشد آموزش فیزیک

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
محمد ابراهیمی دباغ  هیات علمی استادیار  دکتری تخصصی  ژئوفیزیک  شهیدبهشتی مشهد رزومه
پروانه  ذوالفقاری  هیات علمی استادیار  دکتری تخصصی  ریاضی  محض (جبر) شهیدهاشمی نژادمشهد رزومه
علی  محمد زارع مهرجردی  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس ریاضی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
محمد سعیدی  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس ریاضی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
               


| شناسه مطلب: 107242

تعداد بازدید: 2576 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران